ژئوفیزیک

ژئوفیزیک:

(به انگلیسی: geophysics) یا زمین فیزیک، از شاخه‌های اصلی علوم زمین به شمار می‌رود، که به پدیده‌های طبیعی و همچنین رفتار زمین و اطرافش می‌پردازد. بصورت کلی ژئوفیزیک به دو شاخه ژئوفیزیک محض و ژئوفیزیک کاربردی تقسیم‌بندی می‌شود. بخش محض آن شامل گرایش زلزله شناسی می‌باشد. در بخش کاربردی با استفاده از روش‌های لرزه‌ای، مغناطیسی، گرانی‌سنجی و الکتریکی به مطالعه کمّی خواص مختلف فیزیکی زمین پرداخته می‌شود.

ژئوفیزیک کاربردی به دو شاخه ژئوفیزیک اکتشافی و ژئوفیزیک مهندسی تقسیم می‌شود. زیرشاخه‌های ژئوفیزیک اکتشافی عبارت‌اند از:

  • ژئوفیزیک نفت: که بیشتر لرزه شناسی را شامل می‌شود.
  • ژئوفیزیک معدن: که روش‌های گوناگونی چون الکتریکی، مغناطیس سنجی، الکترومغناطیس و گرانی را در بر می‌گیرد.
  • ژئوفیزیک آب: که در آن نیز بیشتر از روش‌های الکتریکی و الکترومغناطیسی استفاده می‌شود.

ژئوفیزیک آب شامل اکتشاف آب (تعیین محل حفر چاه آب) توسط جدیدترین روشهای علمی و دستگاه های ژئوالکتریک روز دنیا می باشد.

===========================================================================


ژئوفیزیک – زمین فیزیک – حفره یابی (اکتشاف حفره های کارستی زیر سازه های ساختمانی) – اکتشاف حفرات طبیعی – اکتشاف قنات های مدفون – مگنتومتری – مطالعات زمین شناسی معادن – مطالعات زمین شناسی سدها – تعیین فعالیت گسل ها – تعیین میزان ریسک پذیری گسل ها – تعیین دوره بازگشت زلزله –  اکتشاف آب زیرزمینی – تعیین لایه های زیرسطحی خاک – ژئوالکتریک – ژئوفیزیک در ایران – ژئوفیزیک در استان فارس – ژئوفیزیک در شیراز – مغناطیس سنجی